Компромис (18+)

Ползата от гражданския брак…
Чакайте малко, чакайте малко! Къде тръгнахте всички?! Поне ме изслушайте, може пък наистина да има ползи, които сте пропуснали. Така… ами това, за което щях да говоря, е чисто административната страна на брака. Вие се противите срещу „парчето хартия“, от което нямате нужда, но то е ваш верен съюзник, ако знаете какво правите.
Ето как си издействах да си опитам всичките фетиши и фантазии.
Всичко започна с един разговор с жена ми, в рамките на който установихме, че ако сме се аргументирали добре и в писмен вид, няма защо да не опитаме нещо по-екзотично в ложето. Тъй като и двамата сме любители на изрядната документация, решихме да съставим договор за всякакви бъдещи отклонения от мисионерската поза, които не бъдат приети единодушно в момента на предложението. Вижда ми се добър компромис.
Звучи сложно ли? Може би, ама и двамата ще сме доволни. Хем аз ще си изпълнявам на живо онова, което ми е в главата, хем тя ще ръководи всичко през цялото време.
На вниманието на всеки, проявяващ интерес по темата, представям настоящия (все още незавършен, има какво да се добави) договор (още работим по Приложение 1):

ДОГОВОР

Днес, (дата), в (населено място), между страните:

(име, ЕГН, номер, дата и място на издаване на лична карта, настоящ адрес), наричана по-долу за крактост само „Съпруг“

и

(име, ЕГН, номер, дата и място на издаване на лична карта, настоящ адрес), наричана по-долу за крактост само „Съпруга“ от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Във връзка с организацията и осъществяването на специфичния полов акт по т. 2. (по-долу за краткост „Мероприятието“):
1.1. Съпругата възлага, а Съпругът се задължава да представи интимно своите гениталии в определени пози по време на Мероприятието, съгласно предварителен график.
1.2. Съпругът отстъпва собствените си ръководни фамилни права във връзка протичането на Мероприятието по реда на т. 7.

II. МЕРОПРИЯТИЕ
2. Мероприятие: (подробно описание на специфичния полов акт), което ще се проведе на (дата, населено място, локация).
3. Графици за репетиции, технически проби, облекло, грим, фризьор – съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.
4. Технически условия: Съпругата ще осигури спалня, легло по свое усмотрение, както и техническото обезпечаване по време на изпълнението на Съпруга.
5. С подписа си под настоящия договор Съпругът декларира, че е запознат с правилата и графика на Мероприятието (съгласно т. 2. по-горе), както и че напълно съзнателно и по своя воля приема всички трудности и неудобства, свързани с участието му в Мероприятието, и се задължава да поеме за своя сметка и на своя отговорност всички неблагоприятни последици от това участие, ако настъпят такива.
6. Всички приложения към договора (Приложение 1) са неразделна част от настоящото споразумение. Съпругата си запазва правото да променя едностранно по време на Мероприятието Приложенията по договора по свое усмотрение, за което ще уведомява Съпруга своевременно. Съпругът се задължава да удостоверява с подписа си получаването на съответните Приложения с промени в тях. Съпругът се задължава да изпълнява инструкциите на Съпругата съгласно предоставените Приложения, в т. ч. и съобразно промените, направени в тях от страна на Съпругата по време на Мероприятието.

III. ОТСТЪПЕНИ ПРАВА
7. С подписването на настоящия договор Съпругът отстъпва на Съпругата изключителните си ръководни фамилни права за предварително установен срок, но не за по-малко от 10 (десет) дни, и за територията на цял свят. Срокът по предходното изречение ще се счита автоматично продължен за нов срок със същата продължителност, но не за по-малко от 10 (десет) дни, в случай че Съпругът не отправи изрично писмено предизвестие до Съпругата за противното не по-късно от 3 (три) седмици преди изтичането на предходния срок на действие на отстъпените права по договора.
8. В рамките на разпореждането с ръководните фамилни права са включени, без изброяването да е изчерпателно: участието на Съпруга в домакински процедури като готвене, пране, чистене с прахосмукачка, миене на тераса, кърпене на чорапи, водене на децата до/прибиране на децата от училище и др.
9. Съпругът се съгласява, че не получава друго възнаграждение освен удовлетворението си от изпълнението в рамките на Мероприятието. Съпругът декларира, че няма и няма да има в бъдеще никакви претенции към Съпругата за заплащане на каквото и да е допълнително възнаграждение за осъщественото Мероприятие.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГА
10. Съпругът се задължава да спазва всички устни и/или писмени инструкции на Съпругата във връзка с участието в Мероприятието, както и че няма да възпрепятства по какъвто и да е начин подготовката, организацията и провеждането на Мероприятието.
11. Съпругът се задължава да участва във всички изброени подготвителни етапи при спазване на предварително оповестен график – проби, репетиции и др., по преценка на Съпругата, да се съобразява с всички изисквания и да не допуска закъснения и подранявания от всякакъв род.
12. Съпругът се задължава да не поврежда поверените му техника, реквизит, костюми и други материали, използвани във връзка с Мероприятието.
13. Съпругът се задължава да поддържа режим на добра психофизическа форма, позволяващ му пълноценна работа при изпълнение на задълженията му по този договор.
14. Съпругът се задължава да съдейства за добра екипна работа по време на Мероприятието и се задължава по всякакъв начин да избягва конфликтни ситуации, които биха затруднили реализацията на Мероприятието. Съпругът се задължава по-специално да зачита здравето, телесната неприкосновеност, честта, достойнството и доброто име на всички ангажирани в Мероприятието лица.
15. Съпругът се задължава да спазва инструкциите на Съпругата относно външния вид, включително облекло, прическа, аксесоари и др. при участието си в Мероприятието и да внася своевременно съответните промени във външния си вид по преценка на Съпругата. Външният вид на Съпруга следва да бъде съобразен с вида на Мероприятието и да отговаря на конкретни изисквания на Съпругата.

V. ТЕРИТОРИЯ
16. Правата по договора се отстъпват за територията на целия свят (ама като не пътувате, главно за вкъщи).

VI. IN TUITO PERSONAE
17. Съпругът се задължава да изпълнява задълженията си по договора единствено и само в лично качество, като не е допустимо заместване, встъпване в дълг или друга форма на замяна при изпълнение на задълженията му, дори ако това следва от недвусмислено изразената воля на Съпругата.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
18. Всяка от страните ще счита за поверителна информация за другата страна, която става нейно достояние при изпълнение на настоящия договор, която се отнася за всички обстоятелства, свързани с договора и/или с Мероприятието, като, но не само: организация, графици, репертоар, участници в събитието и др. подобни.
19. Страните нямат право да разкриват поверителна информация на трети лица по време на изпълнение на настоящия договор, както и до 2 (два) месеца след преустановяване на действието му.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ.
20. Действието на договора се прекратява:
20.1. С пълното, точното и окончателно изпълнение на задълженията на страните по отношение на цялостното му изпълнение, с изключение на отстъпените по силата на договора права на Съпруга, които са отстъпени за срока по т. 8.
20.2. По взаимно споразумение на страните, изразено писмено.
21. Съпругата има право да развали договора едностранно и незабавно, без да дължи предизвестие или да дава срок за изпълнение в случай на временна нетрудоспособност или състояние на неадекватност на Съпруга, която препятства изпълнението на договора, както и в случай на неизпълнение на което и да е от задълженията на Съпруга по договора.

IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
22. Страните се освобождават от пълно или частично неизпълнение на договорните си отношения, ако то е в следствие на форсмажорни обстоятелства. Под форсмажорни обстоятелства се разбират такива събития и действия от извънреден характер, като: война, блокада, природни бедствия и катастрофи, ембарго, стачки, правителствени и административни ограничения, детето е почукало на вратата и други подобни събития и действия, които са непредвидими и непредотвратими от страните, и са възникнали след сключването на договора. Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, е задължена да изпрати на другата страна уведомление при първа възможност след възникването на събитието, имащо характер на такова обстоятелство.

X. НЕУСТОЙКИ
23. В случай на закъснения от страна на Съпруга за репетиции, проби или самите мероприятия за повече от 10 (десет) минути, Съпругът дължи на Съпругата неустойка в размер на 100 (сто) лева за всеки отделен случай.
23.1. Съпругът не дължи неустойка по предходната т. 23 в случаите на закъснения по обективна причина, доказана чрез писмен документ, издаден от орган на власт или съответен медицински служител.
23.2. В случаите на закъснение, по-голямо от 20 (двадесет) минути, освен правото на неустойка по т. 26, Съпругата има право да развали договора с всички последици по реда, предвиден в договора.
24. В случай, че е нарушено изискването за конфиденциалност по гл. VІІ, Съпругът дължи неустойка в размер на 500 (петстотин) лева за всеки конкретен случай.
25. Извън случаите на т. 23 – 23.2., в случай на нарушение на задълженията на Съпруга по гл. ІV последният дължи на Съпругата неустойка в размер на 200 (двеста) лева за всеки отделен случай.
26. Всяка неизправна страна е длъжна да обезщети другата за пълния размер на вредите, претърпени от последната страна вследствие виновно неизпълнение на нейно задължение.
27. В случай, че Съпругът наруши гаранциите, дадени по силата на настоящия договор, последният дължи на Съпругата неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева, както и възстановяване на всички вреди, настъпили за Съпругата, вследствие на нарушената гаранция.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
28. Измененията и допълненията на договора се извършват в писмена форма, със съгласието и на двете страни.
29. Предоставените от Съпругата приложения към договора ще се считат за неразделна част от него.
30. Недействителността на отделни клаузи от договора не води до пълната му недействителност. В случай на недействителност на отделни клаузи, те ще се заместват по право от императивни норми на закона съобразно заложената воля на страните.
31. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще се решават чрез разбирателство и взаимни отстъпки, а когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще приемат, че Съпругата е права.
32. По отношение на валидността, действието, изпълнението, прекратяването и тълкуването или допълването (в случай на непълноти) на настоящия договор е приложимо действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

СЪПРУГА: __________________

(подпис горе, имена)

СЪПРУГ: __________________

(подпис горе, имена)

Advertisements
Относно

Ама какво, и тук ли трябва да пиша?! Че за какво си играх да попълвам страницата "За мен"?!

Tagged with: , , , ,
Публикувано в Еротично, Комично, Разказ

Напиши ми нещо!

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Върни ме до:
Чете ми се:

Ако го направиш, ще ти напомням за ново съдържание. Въведи e-mail адреса си в полето долу, натисни бутона и после провери пощата си за потвърждаване. Няма да те спамя повече от веднъж седмично, обещавам.

Искаш ме за приятел?

Виж, поласкан съм, наистина. Засега обаче мога да ти предложа единствено да ме последваш на поне едно от изброените тук места:

1-facebook_logo 2-twitter_logo 4-instagram_logo 5-soundcloud_logo

Кратки хаотизми:
%d bloggers like this: